PRIVACY POLICY

Dit is de Privacy Policy van TKR Europe BV (hierna te noemen “TKR Europe BV”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Mercatorlaan, 1200, te Utrecht. TKREurope BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82128200. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten.
Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.
Wat voor gegevens verzamelen wij?
• Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt.
• Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden.
Doeleinden verwerking gegevens
Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres,telefoonnummer en betaalgegevens. TKR Europe BV verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De
persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij TKR Europe BV daartoe op grond
van de wet of regelgeving verplicht is. Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wettelijk verzoek en voorkoming schade Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw
informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en
bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.
Beveiliging en veiligheid
TKR Europe BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart TKR Europe
BV persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe
lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@tkreurope.com.
Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met TKR Europe BV door een e-mail te sturen naar
info@tkreurope.com of een brief sturen aan:
TKR Europe BV
Mercatorlaan, 1200
3528 BL, Utrecht
Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
TKR Europe BV kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt
daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze
Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.
Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met TKR Europe
BV door een e-mail te sturen naar info@tkreurope.com.

Versie: 1.0
Versie datum: 02-07-2021
Auteur: R. Methorst, TKR Europe B.V.